Innovatie door creativiteit en expertise

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV inspecteert, adviseert en realiseert voorzieningen op het gebied van bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische brandveiligheidsmaatregelen. Bij Synchro Brandveiligheid vindt u alle diensten onder één telefoonnummer.

Passie voor brandveiligheid

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV adviseert architecten, aannemers, projectontwikkelaars, facilitair managers, zorgmanagers, gebouweigenaren, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden over brandveiligheidsvraagstukken. Door onze kennis en ervaring in het brandweerveld spreken en verstaan wij de taal van ontwerpers, uitvoerders en het bevoegd gezag. We weten wat moet, kan en mogelijk is en kennen de (on)mogelijkheden van de brandweer bij een inzet. Wij zijn gedreven door onze passie voor het vak en onderscheiden ons door onze persoonlijke werkwijze en risicogerichte benadering van brandveiligheid. Wij zijn deskundig, oplossingsgericht, accuraat en onafhankelijk.

Inspectie | Toetsing & advies brandveiligheidsvraagstukken | Second opinion | gelijkwaardige brandveiligheid | Begeleiding ontwerp & aanleg brandmeldinstallaties | Begeleiding facilitair bij onderhoudsvraagstukken

LogboekenOnline®, hét online registratiesysteem voor onderhoud en inspecties van brandmeldinstallaties, heeft als Best Practice de innovatieprijs Brandveiligheid 2013 gewonnen op het Nationaal Brandveiligheidscongres, georganiseerd door het SBRCURNET, het kennisplatform voor de bouw en vastgoed.

Kostenbesparend advies

In een gebouw zijn veel voorzieningen aanwezig die nodig zijn voor mensen om daar te kunnen verblijven. Denk hierbij aan verwarmingsinstallaties, luchtbehandeling, verlichting en liften. Op grond van wet- en regelgeving moeten er vaak ook voorzieningen aanwezig zijn om de veiligheid te verhogen zoals brandmeldinstallaties, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen.

De noodzaak voor de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en de zelfredzaamheid van de mensen die daar kunnen verblijven.

Het adequaat onderhouden van deze voorzieningen kost veel geld en soms zijn ze niet verplicht, in overvloed aanwezig of overbodig. Een gebouwscan op basis van risicobenadering en regelgeving kan in veel gevallen leiden tot een reductie in onderhoudskosten van 40%.

Vluchtwegplattegronden

Onze vluchtweg- en veiligheidsplattegronden kunnen worden voorzien van een QR-code waarmee direct inzage is in enkele onderdelen van het logboek van de locatie. Tevens is hier de mogelijkheid in opgenomen de gebruiksaanwijzing van de brandmeldinstallatie te raadplegen en een melding te plaatsen.

De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Vraag ernaar! Synchro adviesbureau Brandveiligheid BV is de enige die interactieve vluchtweg- en veiligheidsplattegronden levert in Nederland.

Klik op de plattegrond en scan de QR code. Hiermee is op elk moment bijvoorbeeld de handleiding van de brandmeldinstallatie te raadplegen of een storing te melden.

Ontruimingsplan NEN 8112:2014

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit een gebouw te evacueren. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke ontruiming.

Synchro levert ontruimingsplannen conform de NEN 8112:2014 en het bijbehorende tekenwerk conform de NEN 1414 en de nieuwste norm NEN-EN-ISO 7010. Wij onderscheiden ons met name doordat onze plannen op maat geschreven, en zeer aantrekkelijk om te lezen zijn.

De NEN 8112:2014 geeft aanwijzingen voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan met een integraal ontruimingsplan. De toepassing van deze aanwijzingen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand of andere calamiteit. De taken voor de personen die met een ontruiming zijn belast, staan in deze norm en worden helder beschreven in ons ontruimingsplan.

 

Inspectiecertificaat brandbeveiliging

Synchro levert actuele ontruimingsplannen die afgestemd zijn op de bouwkundige,- installatietechnische- en organisatorische maatregelen in een gebouw. Een inspectie-instelling toetst dit onderdeel als er een geldig inspectiecertificaat afgegeven moet worden zoals beschreven in artikelen 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit 2012.

Onze adviseurs inspecteren het gebouw en voeren een intakegesprek met betrokken medewerkers. Het ontruimingsplan bevat naast de verplichte NEN 8112:2014-onderdelen ook elementen die gecombineerd kunnen worden met interactieve vluchtwegplattegronden en LogboekenOnline®.

No-nonsense advisering brandveiligheid

U heeft de brandveiligheid in uw gebouwen vast en zeker goed geregeld. Het is belangrijk om dat ook zeker te weten. In veel gevallen zijn er verborgen gebreken die een risico vormen voor de veiligheid. Om niets aan het toeval over te laten kunt u het gebouw laten inspecteren op gebreken of verbeterpunten. We stellen een rapportage op met tekorten en een advies voor passende maatregelen.

Een advies kan in veel gevallen ook een kostenbesparing opleveren; er kunnen voorzieningen aanwezig zonder wettelijke grondslag. In die gevallen toetsen we natuurlijk wel de aanwezige risico’s, want veiligheid staat voorop.

In ons brandveiligheidsadvies worden de volgende aspecten behandeld:

 • Risicofactoren en handelingsperspectief (zelfredzaamheid)
 • Bouwkundige- en installatietechnische brandbeveiliging
 • Inrichting, aankleding en cultuur
 • Inzet brandweer en bedrijfshulpverlening

Deze benadering van brandveiligheid geeft inzicht in mogelijke knelpunten en biedt een duidelijk kader voor de beveiliging van gebouwen met behulp van voorzieningen en -maatregelen. De maatregelen en voorzieningen dienen vooral om de kans op slachtoffers en materiële schade te beperken.

Opvang en doorstroomcapaciteit berekeningen

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik en bij het indienen van een gebruiksmelding behoort u aan te geven wat het maximale aantal personen is die gelijktijdig in uw gebouw aanwezig zullen zijn.

Door middel van een berekening van opvang- en doorstroomcapaciteit kan gecontroleerd worden of het bouwwerk zodanige vluchtroutes heeft dat bij brand en andere calamiteiten tijdig een veilige plaats kan worden bereikt.

Uitgangspunt hierbij is dat alle gebruikers van een bedreigd gebied in het gebouw binnen een bepaalde tijd in een veilig gebied kunnen worden opgevangen. Vanuit dat veilige gebied kan er vervolgens gevlucht worden naar het aansluitende terrein.

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV kan voor u opvang- en doorstroomcapaciteit berekeningen uitvoeren en leveren. Ook belangrijk als u bij bestaand gebruik een uitbreiding van het aantal aanwezige personen wilt toetsen aan de vluchtveiligheid.

 

Brandveiligheidscan

Om het brandveiligheidsniveau van uw gebouw(en) inzichtelijk te krijgen kan Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV een brandveiligheidsscan uitvoeren. Wij gebruiken hiervoor diverse methoden zoals de NEN 6059. We toetsen niet alleen of uw gebouw voldoet aan het wet- en regelgeving maar ook of er in het belang van schadebeperking en bedrijfscontinuïteit, te verbeteren punten zijn. Deze bevindingen leggen wij vast in een heldere en makkelijk leesbare rapportage.

Maatwerk en gelijkwaardigheid

Onze aanpak is er niet alleen op gericht om brandveiligheidsissues aan het licht te brengen maar vooral om goed passende oplossingen te bieden. Oplossingen die een acceptabel of gelijkwaardig brandveiligheidniveau waarborgen. Onze adviseurs beschikken daarvoor over gedegen kennis en ervaring en zijn in staat om problemen te vertalen in maatwerk-oplossingen.

Quickscan brandveiligheid

Het doel van de Quick Scan Brandveiligheid is de risico’s voor de organisatie in kaart te brengen op het gebied van brandveiligheid. Er wordt op beknopte wijze inzicht gegeven hoe het staat met de brandveiligheid in een gebouw. Met de resultaten uit de Quick Scan kan direct aan de slag worden gegaan om eventuele knelpunten op te lossen.

De onderdelen van de QuickScan bestaan uit:

 • Een steekproefsgewijze visuele inspectie op en beoordeling van de bouwkundige uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen van het gehele object.
 • Het steekproefsgewijs visueel controleren van de brandbeveiligingsinstallaties en de aanwezige logboeken, onderhoudscontracten en certificaten van deze brandbeveiligingsinstallaties.
 • Het steekproefsgewijs controleren en beoordelen van het brandveilige gebruik.

Plantoets brandveiligheid

Het is belangrijk dat een gebouwontwerp voldoet aan een vooraf vastgesteld niveau qua (brand)veiligheid. Dit niveau wordt bepaald op basis van wetgeving. Het Bouwbesluit 2012 is het minimale niveau waaraan een ontwerp voor een bouw of verbouwing moet voldoen.

Toetsing aan vigerende regelgeving

Wij kunnen uw ontwerp toetsen aan de regelgeving. Zo wordt onder meer beoordeeld of de brand- en subbrandcompartimenten voldoen aan de richtlijnen, of de loopafstanden niet worden overschreden, of de lengte van brandslanghaspels voldoende is en op alle overig geldende eisen.

Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV heeft de expertise in huis als het gaat om integrale brandveiligheid door de aanwezigheid van adviseurs die als ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht hebben opgetreden.

Brandmeldsystemen

De aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt bepaald op basis van het gebruik en de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Een brandmeld- of ontruimingsalarminstallatie kan ook vereist zijn op basis van milieuregelgeving.

In Nederland is dit gebonden aan een uitgebreide wet- en regelgeving. Synchro Brandveiligheid is volledig op de hoogte van deze eisen. Synchro Brandveiligheid werkt daarnaast alleen samen met bedrijven die een KIWA-NCP erkenning hebben als het gaat om brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Dan bent u verzekerd van kwaliteit!

 

Van ontwerp tot en met onderhoud bieden wij u de volgende diensten:

 • Opstellen Programma van Eisen;
 • Opstellen Nota van Aanvulling;
 • Bouwbegeleiding en begeleiding bij aanleg van de installatie;
 • Verzorgen van certificering;
 • Jaarlijks onderhoud;
 • Maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
 • 4 en 8 maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
 • Second opinion na installatie.